همکاران صنعت شمس

فرم درخواست مشاوره و توانمندسازی

لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

account_box
مشاوره فردی
business
مشاوره بنگاه

لطفا مشخصات فردی خود را وارد کنید:

نام و نام خانوادگی
کد ملی
مدرک تحصیلی
رشته تحصیلی
شماره همراه
ایمیل

لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید:

trending_up
توسعه منابع انسانی (ورود به بازار)
assessment
توسعه منابع سازمانی (ایجاد و بهبود کسب و کار)

در کدام حوزه به توانمندسازی و مشاوره نیاز دارید؟

توانمندسازی در حوزه مدیریت
توانمندسازی در حوزه کارآفرینی
توانمندسازی در حوزه حسابداری
توانمندسازی در حوزه منابع انسانی
توانمندسازی در حوزه فروش و بازاریابی
توانمندسازی در حوزه سرمایه گذاری
توانمندسازی در حوزه آموزش
توانمندسازی در حوزه تولید
توانمندسازی در حوزه کیفیت
توانمندسازی در حوزه انبار
توانمندسازی در حوزه تحقیق و توسعه
توانمندسازی در حوزه ایمنی و بهداشت و محیط زیست
توانمندسازی در حوزه خدمات عمومی، بازرسی و انتظامات